آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiPortal 5.3.7 B0354 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Thu, 14 Oct 2021 22:28:31 GMT


 

FortiAI 1.5.2 B0122 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAI_VM, FAI_VMKV, FAI_3500F


 Thu, 14 Oct 2021 04:39:57 GMT


 

FortiVoiceEnterprise 6.0.10 B0278 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FVE_2000E, FVE_500F, FVE_VMAZ,
 • FVE_VMXE, FVG_GO08, FVE_VM,
 • FVG_GS16, FVE_50E, FVE_5000F,
 • FVE_VMAW, FVE_500E, FVE_300E,
 • FVE_2000F, FVE_200D, FVE_VMKV,
 • FVE_200F, FVE_3000E, FVE_1000E,
 • FVE_VMHV, FVE_20E, FVE_100E,
 • FVG_GT


 Tue, 12 Oct 2021 22:48:27 GMT


 

FortiOS-6K7K 6.4.6 B1783 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_7000E, FGT_6000F, FGT_7000F


 Thu, 7 Oct 2021 20:23:23 GMT


 

FortiPortal 6.0.6 B0283 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Tue, 5 Oct 2021 17:22:40 GMT


 

FortiWLC-SD 8.5.5 B8545 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 5 Oct 2021 17:15:57 GMT


 

FortiSOAR 7.0.2 B664 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Mon, 4 Oct 2021 20:14:33 GMT


 

FortiSIEMWindowsAgent 4.1.5 B0112 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Mon, 4 Oct 2021 19:30:37 GMT


 

FortiADC 6.2.1 B0220 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_220F, FAD_KVM, FAD_400D,
 • FAD_2200F, FAD_AZURE, FAD_GCP,
 • FAD_700D, FAD_GCP_ONDEMAND, FAD_XENAWS_ONDEMAND,
 • FAD_4000F, FAD_AZURE_ONDEMAND, FAD_100F,
 • FAD_400F, FAD_1500D, FAD_4200F,
 • FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_XENOPEN, FAD_2000F,
 • FAD_1200F, FAD_HYPERV, FAD_200F,
 • FAD_5000F, FAD_200D, FAD_XENSERVER,
 • FAD_300F, FAD_4000D, FAD_ALI,
 • FAD_XENAWS, FAD_2000D, FAD_OCI,
 • FAD_1000F, FAD_300D, FAD_VM


 Mon, 4 Oct 2021 05:42:12 GMT


 

FortiWeb 6.2.6 B0764 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWB_400C, FWB_KVM, FWB_VBOX,
 • FWB_OCI, FWB_HYPERV, FWB_3000D,
 • FWB_GCP, FWB_AZURE, FWB_3000DFSX,
 • FWB_1000E, FWB_VM_PAYG, FWB_1000D,
 • FWB_KVM_PAYG, FWB_XENOPEN, FWB_3000E,
 • FWB_3010E, FWB_XENAWS, FWB_VM,
 • FWB_4000E, FWB_600D, FWB_2000E,
 • FWB_AZURE_ONDEMAND, FWB_XENSERVER, FWB_400D,
 • FWB_100D, FWB_XENAWS_ONDEMAND, FWB_CMINTF,
 • FWB_DOCKER, FWB_4000D


 Fri, 1 Oct 2021 17:15:47 GMT


 

FortiIsolator 2.3.3 B0308 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FIS_1000F, FIS_3000F, FIS_VM_Upgrade


 Thu, 30 Sep 2021 17:44:17 GMT


 

FortiFone 3.0.10 B0192 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FON_380, FON_480, FON_580


 Wed, 29 Sep 2021 22:22:10 GMT


 

FortiNAC 9.2.0 B0409 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 29 Sep 2021 17:33:35 GMT


 

FortiProxy 1.2.13 B0329 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPX_400E, FPX_KVM, FPX_KVM_AWS,
 • FPX_4000E, FPX_2000E, FPX_AZURE,
 • FPX_KVM_GCP, FPX_VMWARE, FPX_KVM_OPC,
 • FPX_HY


 Mon, 27 Sep 2021 16:37:10 GMT


 

FortiSwitch 6.4.9 B0488 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_124F, FSW_148E, FSR_112D_POE,
 • FSW_426E_FPOE_MG, FSW_424D, FSW_424E_FIBER,
 • FSW_148F, FSW_424D_POE, FSW_124E,
 • FSW_524D_FPOE, FSW_1048D, FSW_224D_FPOE,
 • FSW_148F_FPOE, FSW_548D_FPOE, FSW_124E_FPOE,
 • FSW_108E, FSW_524D, FSW_448D,
 • FSW_248E_POE, FSW_108E_POE, FSW_3032E,
 • FSW_124F_POE, FSW_448D_FPOE, FSW_424E_FPOE,
 • FSW_224E, FSW_248E_FPOE, FSW_548D,
 • FSW_448E, FSW_448E_FPOE, FSW_424E,
 • FSR_124D, FSW_424E_POE, FSW_108E_FPOE,
 • FSW_1048E, FSW_248D, FSW_1024D,
 • FSW_448D_POE, FSW_148E_POE, FSW_224E_POE,
 • FSW_148F_POE, FSW_124E_POE, FSW_3032D,
 • FSW_448E_POE, FSW_424D_FPOE, FSW_124F_FPOE


 Sat, 25 Sep 2021 01:03:01 GMT


 

FortiDeceptor 4.0.1 B0042 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDC_1000F, FDC_VM


 Thu, 23 Sep 2021 20:52:18 GMT


 

FortiSIEMWindowsAgent 4.1.4 B0111 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Thu, 23 Sep 2021 20:17:39 GMT


 

FortiADC 6.1.4 B0140 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_XENAWS_ONDEMAND, FAD_AZURE_ONDEMAND, FAD_1200F,
 • FAD_1500D, FAD_HYPERV, FAD_XENSERVER,
 • FAD_200F, FAD_ALI, FAD_GCP,
 • FAD_4000D, FAD_2200F, FAD_XENAWS,
 • FAD_2000D, FAD_4200F, FAD_5000F,
 • FAD_400F, FAD_300D, FAD_1000F,
 • FAD_KVM, FAD_400D, FAD_700D,
 • FAD_220F, FAD_AZURE, FAD_300F,
 • FAD_200D, FAD_100F, FAD_OCI,
 • FAD_VM, FAD_4000F, FAD_XENOPEN,
 • FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_2000F, FAD_GCP_ONDEMAND


 Wed, 22 Sep 2021 17:16:48 GMT


 

FortiCamera 1.0.4 B0049 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 21 Sep 2021 21:33:58 GMT


 

FortiRecorder 6.4.1 B0238 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FRC_VMXE, FRC_VMAW_ONDEMAND, FRC_400F,
 • FRC_100D, FRC_VMKV, FRC_VMKI,
 • FRC_VMAZ, FRC_VMHV, FRC_200D,
 • FRC_VM, FRC_400D


 Tue, 21 Sep 2021 21:30:52 GMT