فورتی میل یك Device كارآمد جهت استفاده در شبكه هایی است كه به صورت تخصصی از سرویس Mail استفاده می كنند.
با توجه به كثرت استفاده از پروتكل SMTP در Mail Server ها، تمهیداتی باید اتخاذ گردد تا از ورود Spam ها و دیگر Email های ناخواسته جلوگیری شود.
FortiMail یك راهكار مناسب جهت مدیریت یك یا چند Mail Server خواهد بود. با استفاده از قابلیت های FortiMail امكان برقراری ارتباطی امن، بین Client ها و Mail Server به وجود خواهد آمد. همچنین فورتی میل امکان قرارگیری به 3 صورت Gateway Mode، Transparent Mode و Server Mode را خواهد داشت.
در هریک از این حالات، ویژگی های منحصر به فردی در اختیار مدیران شبکه قرار خواهد گرفت تا از برقراری امنیت Mail Server ها اطمینان داشته باشند.
Features and Benefits
 Top-rated Antispam and Antiphishing
 Independently certified advanced threat defense
 Threat Prevention
 Intuitive Email Management
 FortiGuard Antivirus detection
 Integrated data protection
 Enterprise-class management
 Multi-layered Antispam
 Flexible Deployment
 FortiGuard antispam service
 High-performance mail handling
 Security Fabric Integration
 Powerful Antimalware
 High Availability (HA)
 IPv4 and IPv6 Address Support

 

 
FortiAnalyzer Product Demo
FortiAnalyzer offers centralized network security logging and reporting for the Fortinet Security Fabric. FortiAnalyzer accepts inbound logs from multiple downstream Fortinet devices such as FortiGate, FortiMail, and FortiWeb devices etc. Functions such as viewing/filtering individual event logs, generating security reports, alerting based on behaviors, and investigating activity via drill-downs are all key features of FortiAnalyzer. In this demo, see how it presents the visibility of your networks such as an aggregate view of applications, web usage, and potentially malicious behavior affect your network.