معرفی FortiManager  
 

 
در صورت وجود چندین دستگاه از محصولات Fortinet در شبكه ی شما، وجود FortiManager بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
فورتی منیجر با ارائه ی قابلیت های مدیریتی، امكان اعمال سیاست های سازمان شما را به راحتی بر روی تمامی Device های خانواده ی Fortinet خواهد داشت. به صورتی كه تمامی امور مربوط به بروز رسانی، تهیه پشتیبان و گزارش گیری از نحوه ی كاركرد Device ها را برای شما فراهم می سازد.


برخی قابلیت های Fortinet - FortiMail
 
 امكان معرفی FortiManager به عنوان Update Server برای تمامی محصولات خانواده ی Fortinet
 امكان معرفی FortiManager به عنوان Backup Server برای تمامی محصولات خانواده ی Fortinet
 امكان به روز رسانی Firmware برای تمامی محصولات خانواده ی Fortinet
 امكان به روز رسانی Antivirus برای تمامی FortiGate ها در سطح شبكه
 امكان به روز رسانی IPS/IDS برای تمامی FortiGate ها در سطح شبكه
 قابلیت ثبت و دریافت گزارش از رخ دادها در سطح شبكه


جهت مشاهده ی Online تنظیمات و امكانات فورتی منیجر اینجا را كلیك كنید . . .
 
 
FortiManager-100C appliances supply the tools you need to effectively manage your Fortinet-based security infrastructure. The FortiManager-100C appliance provides centralized policy-based provisioning, configuration, and update management for FortiGate, FortiWiFi, and FortiMail appliances, as well as FortiClient endpoint security agents. It also offers end-to-end network monitoring for added control.

 Number of Networked Devices Supported: 20
 Number of FortiClient Agents Supported: 2,500
              Fortinet FortiManager 100C


FortiManager-400B appliances supply the tools needed to effectively manage mid-sized Fortinet deployments, from a few devices to hundreds of appliances and thousands of end-point security agents. The appliances provide centralized policy-based provisioning, configuration, and update management for FortiGate, FortiWiFi, and FortiMail appliances, as well as FortiClient end point security agents. They also offer end-to-end network monitoring for added control.

 Number of Networked Devices Supported: 200
 Number of FortiClient Agents Supported: 10,000
              Fortinet FortiManager 400B

FortiManager appliances supply the tools needed to effectively manage any Fortinet security infrastructure, from a couple to thousands of devices and endpoint security agents. FortiManager appliances provide centralized policy-based provisioning, configuration, and update management for FortiGate, FortiWiFi, and FortiMail appliances, as well as for FortiClient endpoint security agents. FortiManager platforms deliver a lower TCO for Fortinet implementations by minimizing both initial deployment costs and ongoing operating expenses.
 
 Number of Networked Devices Supported: 800
 Number of FortiClient Agents Supported: 25,000
              Fortinet FortiManager 1000C


FortiManager appliances supply the tools needed to effectively manage any Fortinet security infrastructure, from a couple to thousands of devices and endpoint security agents. FortiManager appliances provide centralized policy-based provisioning, configuration, and update management for FortiGate, FortiWiFi, and FortiMail appliances, as well as for FortiClient endpoint security agents. FortiManager platforms deliver a lower TCO for Fortinet implementations by minimizing both initial deployment costs and ongoing operating expenses.
 
 
 Number of Networked Devices Supported: 5000
 Number of FortiClient Agents Supported: 120,000
              Fortinet FortiManager 3000C


The FortiManager-50001A central management blade integrates quickly and easily with chassis-based FortiGate-5000 series systems and provides the tools needed to effectively manage security infrastructure in large enterprise and service provider environments. AdvancedTCA™ architecture delivers carrier-grade performance and reliability to manage large numbers of security devices and endpoint security agents. FortiManager appliances provide centralized policy-based provisioning, configuration, and update management for FortiGate, FortiWiFi, and FortiMail appliances, as well as for FortiClient endpoint security agents. FortiManager platforms reduce TCO by minimizing initial deployment costs and ongoing operating expenses.
 
 
 Number of Networked Devices Supported: 4000
 Number of FortiClient Agents Supported: 100,000
              Fortinet FortiManager 5001A