نكات مهم در ثبت نام

نام كاربری:
 

نام كاربری حتما باید به صورت انگلیسی وارد شود.( سیستم از ثبت نام 2 نام كاربری یكسان جلوگیری می كند. )

نام و نام خانوادگی:
 

نام و نام خانوادگی می تواند به صورت فارسی تایپ گردد.