فورتی آنالایزر در شبكه هایی كه FortiGate عهده دار امنیت شبكه است یك Device حیاتی به شمار می رود.
با استفاده از FortiAnalyzer می توان گزارش های بسیار كاملی از رخ دادهایی كه در سطح شبكه اتفاق می افتد را ثبت و مشاهده نمود. فورتی آنالایزر با دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از FortiGate و تجزیه و تحلیل آنها، گزارش های بسیار كاملی همراه با جزئیات، برای مدیر شبكه آماده سازی می كند.
FortiAnalyzer مجموعه ی جامعی از گزارش ها را به آسانی و كاملاً سفارشی در اختیار شما قرار خواهد داد.
Features and Benefits
 Security Operationalized Visibility
 Quantifiable Security
 Incident Response
 FortiView
 Reports
 Cross Silo Automation
 Simplified Management
 Indicators of Compromise
 Security Operation Center (SOC)
 Log Fetch for Forensic Analysis
 Rapid Detection
 Fortinet Fabric
 Monitor and Alert
 Network Operation Center (NOC)
 Analyzer-Collector mode

 

 
FortiMail Demo
This full working demo shows our all-in-one secure email gateway, which combines threat and data protection with high-performance mail handling. Have a look at the system configuration, management, and monitoring. Set security policies and profiles. See pre-defined dictionaries and other data detection methods. Manage quarantines and end-user settings. Walk through report creation and scheduling. As a bonus, note how it can be deployed in either gateway or server mailbox mode.