معرفی FortiAnalyzer      
 
فورتی آنالایزر در شبكه هایی كه FortiGate عهده دار امنیت شبكه است یك Device حیاتی به شمار می رود.
با استفاده از FortiAnalyzer می توان گزارش های بسیار كاملی از رخ دادهایی كه در سطح شبكه اتفاق می افتد را ثبت و مشاهده نمود. فورتی آنالایزر با دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از FortiGate و تجزیه و تحلیل آنها، گزارش های بسیار كاملی همراه با جزئیات، برای مدیر شبكه آماده سازی می كند.
FortiAnalyzer مجموعه ی جامعی از گزارش ها را به آسانی و كاملاً سفارشی در اختیار شما قرار خواهد داد.   

برخی قابلیت های Fortinet - FortiAnalyzer
 
 دریافت تمامی رخ دادها، در سطح شبكه
 ارائه ی گزارش های متنوع به صورت Graphical
 امكان سفارشی سازی گزارش ها
 امكان گزارش گیری از Application ها
 تجزیه و تحلیل حملات به تفكیك - IPS/IDS
 مدیریت بر تمامی Log ها در سطح شبكه
 امكان ذخیره ی فایل های مشكوك به صورت قرنطینه
 امكان بازیابی فایل های قرنطینه

جهت مشاهده ی Online تنظیمات و امكانات فورتی آنالایزر اینجا را كلیك كنید . . .
 
 


The FortiAnalyzer-200D appliance securely aggregates, analyzes, and reports on log data from gathered from Fortinet devices and other syslog-compatible devices. Using a comprehensive suite of easily-customized reports, you can filter and review records, including traffic, event, virus, attack, Web content, and email data—mining the data to determine your organization’s security stance and assure regulatory compliance. The FortiAnalyzer-200D appliance also provides advanced security management functions such as quarantined file archiving, event correlation, network vulnerability assessments, traffic analysis, and archiving of email, Web access, instant messaging, and file transfer content.

 GB per Day of Log: 5
 
Average Retention at 5 GB Logs/Day: 3 months
 Maximum Log Rate (Standalone Mode): 350
 Devices/ADOMs/VDOMs Supported (Max): 150
 Total Storage Capacity: 2TB
      Fortinet FortiAnalyzer 200D


The FortiAnalyzer-300D appliance securely aggregates, analyzes, and reports on log data from gathered from Fortinet devices and other syslog-compatible devices. Using a comprehensive suite of easily-customized reports, you can filter and review records, including traffic, event, virus, attack, Web content, and email data—mining the data to determine your organization’s security stance and assure regulatory compliance. The FortiAnalyzer-300D appliance also provides advanced security management functions such as quarantined file archiving, event correlation, network vulnerability assessments, traffic analysis, and archiving of email, Web access, instant messaging, and file transfer content.

 GB per Day of Log: 15
 Average Retention at 5 GB Logs/Day: 1 year
 Maximum Log Rate (Standalone Mode): 625
 Devices/ADOMs/VDOMs Supported (Max): 200
 Total Storage Capacity: 4TB (2TB x 2)
      Fortinet FortiAnalyzer 300D

The FortiAnalyzer-1000C appliance securely aggregates, analyzes, and reports on log data from gathered from Fortinet devices and other syslog-compatible devices. Using a comprehensive suite of easily-customized reports, you can filter and review records, including traffic, event, virus, attack, Web content, and email data—mining the data to determine your organization’s security stance and assure regulatory compliance. The FortiAnalyzer-1000C appliance also provides advanced security management functions such as quarantined file archiving, event correlation, network vulnerability assessments, traffic analysis, and archiving of email, Web access, instant messaging, and file transfer content.
 
 GB per Day of Log: 25
 Average Retention at 5 GB Logs/Day: 2 year
 Maximum Log Rate (Standalone Mode): 1000
 Devices/ADOMs/VDOMs Supported (Max): 2000
 Total Storage Capacity: 8TB (4x 2TB)
      Fortinet FortiAnalyzer 1000C


The FortiAnalyzer-2000B appliance securely aggregates, analyzes, and reports on log data from gathered from Fortinet devices and other syslog-compatible devices. Using a comprehensive suite of easily-customized reports, you can filter and review records, including traffic, event, virus, attack, Web content, and email data—mining the data to determine your organization’s security stance and assure regulatory compliance. The FortiAnalyzer-2000B appliance also provides advanced security management functions such as quarantined file archiving, event correlation, network vulnerability assessments, traffic analysis, and archiving of email, Web access, instant messaging, and file transfer content.

 GB per Day of Log: 75
 Average Retention at 5 GB Logs/Day: 3 year
 Maximum Log Rate (Standalone Mode): 3000
 Devices/ADOMs/VDOMs Supported (Max): 2000
 Total Storage Capacity: 2 TB (Max 6 TB)
      Fortinet FortiAnalyzer 2000B


The FortiAnalyzer-4000B appliance securely aggregates, analyzes, and reports on log data from gathered from Fortinet devices and other syslog-compatible devices. Using a comprehensive suite of easily-customized reports, you can filter and review records, including traffic, event, virus, attack, Web content, and email data—mining the data to determine your organization’s security stance and assure regulatory compliance. The FortiAnalyzer-4000B appliance also provides advanced security management functions such as quarantined file archiving, event correlation, network vulnerability assessments, traffic analysis, and archiving of email, Web access, instant messaging, and file transfer content.

 GB per Day of Log: Unlimited
 Average Retention at 5 GB Logs/Day: 6 year
 Maximum Log Rate (Standalone Mode): Unlimited
 Devices/ADOMs/VDOMs Supported (Max): 2000
 Total Storage Capacity: 6 TB (P24 TB Optional, 16 TB File System)
      Fortinet FortiAnalyzer 4000B Download All FortiAnalyzer Datasheet