آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiDeceptor 4.1.1 B0130 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDC_VM, FDR_100G, FDC_1000F,
 • FDC_1000G


 Thu, 26 May 2022 21:50:12 GMT


 

FortiDDoS-F 6.3.2 B0328 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_200F, FDD_2000F, FDD_KVM,
 • FDD_VMWARE, FDD_1500F


 Tue, 24 May 2022 20:38:25 GMT


 

FortiSIEM 6.4.1 B1415 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 24 May 2022 00:34:58 GMT


 

FortiPortal 6.0.10 B0346 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Fri, 20 May 2022 21:03:53 GMT


 

FortiSIEMWindowsAgent 4.2.5 B230 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Fri, 20 May 2022 16:44:01 GMT


 

FortiAP-W2 6.4.8 B0481 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_221E, FAP_423E, FAP_222E,
 • FAP_224E, FAP_223E, FAP_321E,
 • FAP_231E, FAP_421E


 Thu, 19 May 2022 21:56:16 GMT


 

FortiAP-S 6.4.8 B0481 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_S422E, FAP_S421E, FAP_S221E,
 • FAP_S223E, FAP_S423E


 Thu, 19 May 2022 21:32:51 GMT


 

FortiSwitchManager 7.2.0 B0090 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSWM_VM64_HV, FSWM_VM64_KVM, FSWM_VM64_VMWARE


 Thu, 19 May 2022 00:42:18 GMT


 

FortiWeb 6.3.19 B1218 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWB_XENAWS_ONDEMAND, FWB_ALI, FWB_100E,
 • FWB_400D, FWB_HYPERV, FWB_1000D,
 • FWB_3000DFSX, FWB_4000E, FWB_2000E,
 • FWB_3000D, FWB_600D, FWB_VBOX,
 • FWB_100D, FWB_XENSERVER, FWB_AZURE_ONDEMAND,
 • FWB_GCP, FWB_KVM_PAYG, FWB_400E,
 • FWB_3010E, FWB_VM, FWB_600E,
 • FWB_VM_PAYG, FWB_3000E, FWB_4000D,
 • FWB_KVM, FWB_XENAWS, FWB_OCI,
 • FWB_1000E, FWB_DOCKER, FWB_400C,
 • FWB_XENOPEN, FWB_AZURE


 Mon, 16 May 2022 20:55:35 GMT


 

FortiNAC 9.4.0 B0717 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Fri, 13 May 2022 18:39:49 GMT


 

FortiAP 6.4.8 B0197 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_23JF, FAP_433F, FAP_234F,
 • FAP_431F, FAP_831F, FAP_231F,
 • FAP_432F


 Thu, 12 May 2022 17:38:23 GMT


 

FortiDDoS 5.6.0 B0354 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_1000B, FDD_400B, FDD_CM_KVM,
 • FDD_800B, FDD_2000E, FDD_600B,
 • FDD_2000B, FDD_200B, FDD_1200B,
 • FDD_1500E, FDD_900B, FDD_CM_VMWARE,
 • FDD_CM_XENOPEN, FDD_CM_HYPERV, FDD_CM_XENSERVER


 Wed, 11 May 2022 16:26:42 GMT


 

FortiMail 7.2.0 B0338 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_3000F, FML_3200E, FML_VMXE,
 • FML_3000E, FML_2000E, FML_VMAW,
 • FML_VMKV, FML_2000F, FML_VM,
 • FML_400F, FML_VMOC, FML_200F,
 • FML_900F, FML_VMGC, FML_VMAZ,
 • FML_VMHV


 Tue, 10 May 2022 20:41:43 GMT


 

FortiSIEM 6.5.0 B1511 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Mon, 9 May 2022 17:13:58 GMT


 

FortiSwitch 6.4.11 B0505 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_124E_POE, FSW_124F, FSW_1024D,
 • FSW_248E_POE, FSW_224E, FSW_424D,
 • FSW_448D, FSW_148F_POE, FSW_548D,
 • FSR_112D_POE, FSW_148E, FSW_148F,
 • FSW_424E, FSR_124D, FSW_426E_FPOE_MG,
 • FSW_148F_FPOE, FSW_124F_FPOE, FSW_448E_FPOE,
 • FSW_108E, FSW_548D_FPOE, FSW_424D_FPOE,
 • FSW_224E_POE, FSW_448E_POE, FSW_148E_POE,
 • FSW_424E_POE, FSW_524D, FSW_124F_POE,
 • FSW_424E_FIBER, FSW_3032E, FSW_424E_FPOE,
 • FSW_524D_FPOE, FSW_424D_POE, FSW_224D_FPOE,
 • FSW_124E, FSW_248E_FPOE, FSW_448D_FPOE,
 • FSW_3032D, FSW_448E, FSW_448D_POE,
 • FSW_108E_POE, FSW_248D, FSW_108E_FPOE,
 • FSW_1048D, FSW_1048E, FSW_124E_FPOE


 Fri, 6 May 2022 21:32:03 GMT


 

FortiExtender 3.3.3 B0467 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FEXT_40D_AMEU, FEXT_40D


 Wed, 4 May 2022 19:56:08 GMT


 

FortiExtender 3.2.4 B0330 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FEXT_40D, FEXT_40D_AMEU


 Wed, 4 May 2022 19:54:18 GMT


 

FortiAP-C 5.4.5 B0244 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_C24JE


 Wed, 4 May 2022 17:27:20 GMT


 

FortiAnalyzer 6.4.8 B2473 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_800G, FAZ_3000E, FAZ_3500E,
 • FAZ_300G, FAZ_300F, FAZ_3900E,
 • FAZ_VM64_KVM, FAZ_400E, FAZ_VM64_ALI,
 • FAZ_VM64_XEN, FAZ_3000F, FAZ_VM64_HV,
 • FAZ_150G, FAZ_800F, FAZ_200F,
 • FAZ_1000E, FAZ_3700G, FAZ_1000F,
 • FAZ_3500F, FAZ_2000E, FAZ_3700F,
 • FAZ_VM64_AZURE, FAZ_VM64_AWSOnDemand, FAZ_3000G,
 • FAZ_3500G, FAZ_VM64_OPC, FAZ_VM64,
 • FAZ_VM64_GCP, FAZ_VM64_AWS


 Wed, 4 May 2022 01:00:07 GMT


 

FortiManager 6.4.8 B2473 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_VM64_AWS, FMG_3000G, FMG_VM64,
 • FMG_VM64_ALI, FMG_3000F, FMG_300E,
 • FMG_1000F, FMG_3700F, FMG_VM64_AZURE,
 • FMG_VM64_AWSOnDemand, FMG_400G, FMG_2000E,
 • FMG_VM64_HV, FMG_4000E, FMG_400E,
 • FMG_200F, FMG_VM64_GCP, FMG_3700G,
 • FMG_VM64_KVM, FMG_VM64_XEN, FMG_VM64_OPC,
 • FMG_300F, FMG_3900E, FMG_200G


 Wed, 4 May 2022 00:52:26 GMT