آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiInsight 7.0.0 B0005 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FIN_VM_HV, FIN_VM_AZURE, FIN_VM,
 • FIN_VM_KVM, FIN_VM_XEN


 Tue, 26 Oct 2021 19:56:36 GMT


 

FortiRecorder 6.0.10 B0165 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FRC_VM, FRC_VMAW_ONDEMAND, FRC_VMKI,
 • FRC_VMKV, FRC_400F, FRC_400D,
 • FRC_100D, FRC_VMHV, FRC_200D,
 • FRC_VMXE


 Tue, 26 Oct 2021 18:24:22 GMT


 

FortiRecorder 6.4.2 B0241 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FRC_100D, FRC_400F, FRC_VMKI,
 • FRC_VMHV, FRC_VM, FRC_VMKV,
 • FRC_200D, FRC_400D, FRC_VMAZ,
 • FRC_VMXE, FRC_VMAW_ONDEMAND


 Tue, 26 Oct 2021 01:44:27 GMT


 

FortiADCManager 6.2.0 B0041 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FADCManager


 Tue, 26 Oct 2021 01:09:30 GMT


 

FortiClientEMS 7.0.2 B0123 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows_x64


 Tue, 26 Oct 2021 00:53:16 GMT


 

FortiClientLinux 7.0.2 B0063 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 26 Oct 2021 00:51:11 GMT


 

FortiClientMac 7.0.2 B0069 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Mac OS X


 Tue, 26 Oct 2021 00:46:57 GMT


 

FortiClient 7.0.2 B0090 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows, Windows_x64


 Tue, 26 Oct 2021 00:43:48 GMT


 

FortiWeb 6.3.16 B1187 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWB_ALI, FWB_1000D, FWB_3010E,
 • FWB_VM, FWB_GCP, FWB_AZURE,
 • FWB_4000E, FWB_VBOX, FWB_3000E,
 • FWB_600D, FWB_1000E, FWB_XENOPEN,
 • FWB_100E, FWB_AZURE_ONDEMAND, FWB_DOCKER,
 • FWB_XENAWS_ONDEMAND, FWB_400C, FWB_XENAWS,
 • FWB_KVM, FWB_2000E, FWB_OCI,
 • FWB_4000D, FWB_HYPERV, FWB_XENSERVER,
 • FWB_3000D, FWB_KVM_PAYG, FWB_400E,
 • FWB_400D, FWB_600E, FWB_3000DFSX,
 • FWB_100D, FWB_VM_PAYG


 Fri, 22 Oct 2021 23:45:58 GMT


 

FortiExtender 7.0.2 B0045 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FEXT_211E, FEXT_200F, FEXT_201E,
 • FEXT_511F


 Thu, 21 Oct 2021 22:05:25 GMT


 

FortiADC 6.1.5 B0142 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_200D, FAD_2000D, FAD_XENAWS_ONDEMAND,
 • FAD_XENSERVER, FAD_AZURE, FAD_HYPERV,
 • FAD_4000F, FAD_5000F, FAD_4200F,
 • FAD_400F, FAD_2000F, FAD_300F,
 • FAD_700D, FAD_XENOPEN, FAD_300D,
 • FAD_OCI, FAD_ALI, FAD_GCP,
 • FAD_GCP_ONDEMAND, FAD_1500D, FAD_1000F,
 • FAD_AZURE_ONDEMAND, FAD_XENAWS, FAD_200F,
 • FAD_100F, FAD_4000D, FAD_400D,
 • FAD_220F, FAD_KVM, FAD_VM,
 • FAD_2200F, FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_1200F


 Wed, 20 Oct 2021 20:56:27 GMT


 

FortiManager 7.0.2 B0180 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_400E, FMG_200F, FMG_3700F,
 • FMG_VM64, FMG_VM64_OPC, FMG_300F,
 • FMG_3900E, FMG_200G, FMG_1000F,
 • FMG_3000G, FMG_3000F, FMG_VM64_KVM,
 • FMG_VM64_GCP, FMG_2000E, FMG_VM64_XEN,
 • FMG_VM64_AWS, FMG_VM64_AZURE, FMG_VM64_HV


 Wed, 20 Oct 2021 20:07:53 GMT


 

FortiAnalyzer 7.0.2 B0180 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_800F, FAZ_VM64_GCP, FAZ_3900E,
 • FAZ_3500F, FAZ_VM64_HV, FAZ_1000F,
 • FAZ_VM64_KVM, FAZ_VM64_AWS, FAZ_150G,
 • FAZ_400E, FAZ_2000E, FAZ_VM64_OPC,
 • FAZ_VM64_AZURE, FAZ_3500E, FAZ_VM64_XEN,
 • FAZ_300F, FAZ_VM64, FAZ_800G,
 • FAZ_3000F, FAZ_3700F, FAZ_3500G,
 • FAZ_200F, FAZ_3000G, FAZ_300G


 Wed, 20 Oct 2021 19:53:36 GMT


 

FortiOS 7.0.2 B0234 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_1000D, FGT_60E, FGT_VM64_HV,
 • FGT_60E_DSLJ, FGT_3401E, FGT_3100D,
 • FGT_3301E, FGT_600E, FGT_3960E,
 • FGT_3700D, FGT_40F_3G4G, FGT_81E_POE,
 • FGT_140E, FWF_61F, FGT_1500DT,
 • FGT_1100E, FGT_3400E, FGT_VM64_ALI,
 • FGT_501E, FGT_3300E, FGT_1500D,
 • FOS_VM64_KVM, FGT_2201E, FGT_60F,
 • FGT_140E_POE, FGT_500E, FGT_61F,
 • FGT_80F, FGT_3601E, FGT_80E_POE,
 • FGT_200E, FGT_3980E, FGT_101F,
 • FGT_301E, FGT_101E, FGT_40F,
 • FGT_91E, FGT_VM64_IBM, FWF_81F_2R,
 • FGT_100F, FGT_900D, FGT_1101E,
 • FOS_VM64_XEN, FGR_60F, FGT_2000E,
 • FGT_200F, FGT_VM64_OPC, FGT_60E_POE,
 • FGT_61E, FGT_401E, FGT_90E,
 • FGT_VM64_AZURE, FGT_60E_DSL, FWF_60E_DSLJ,
 • FGT_201F, FGT_400E, FGT_1200D,
 • FGT_VM64_KVM, FGT_5001E, FGT_VM64,
 • FGT_601E, FGT_100EF, FGT_80E,
 • FGT_300E, FGT_5001E1, FGT_400E_BP,
 • FGT_VM64_AWS, FGT_201E, FGT_800D,
 • FGT_80F_POE, FOS_VM64_HV, FGT_3600E,
 • FGT_VM64_XEN, FGT_VM64_RAXONDEMAND, FGT_3800D,
 • FOS_VM64, FGT_80F_BP, FGR_60F_3G4G,
 • FGT_VM64_GCP, FGT_100E, FGT_81F_POE,
 • FGT_3000D, FGT_2200E, FGT_VM64_VMX,
 • FWF_81F_2R_POE, FGT_3200D, FWF_80F_2R,
 • FWF_60E_DSL, FWF_60E, FWF_40F_3G4G,
 • FWF_60F, FGT_81E, FGT_81F,
 • FWF_61E, FGT_2500E, FGT_VM64_SVM,
 • FWF_40F


 Wed, 20 Oct 2021 19:07:43 GMT


 

FortiIsolator 2.3.3 B0308 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FIS_1000F, FIS_3000F, FIS_VM_Upgrade


 Tue, 19 Oct 2021 17:53:36 GMT


 

FortiSIEM 6.3.2 B343 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Mon, 18 Oct 2021 17:53:46 GMT


 

FortiVoiceEnterprise 6.0.10 B0280 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FVE_100E, FVE_500E, FVE_5000F,
 • FVE_1000E, FVG_GT, FVE_200F,
 • FVE_50E, FVE_VM, FVE_300E,
 • FVE_3000E, FVE_500F, FVE_20E,
 • FVG_GO08, FVE_200D, FVE_VMAW,
 • FVE_2000E, FVE_VMAZ, FVG_GS16,
 • FVE_VMXE, FVE_VMHV, FVE_2000F,
 • FVE_VMKV


 Mon, 18 Oct 2021 05:15:54 GMT


 

FortiPortal 5.3.7 B0354 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Thu, 14 Oct 2021 22:28:31 GMT


 

FortiAI 1.5.2 B0122 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAI_VM, FAI_VMKV, FAI_3500F


 Thu, 14 Oct 2021 04:39:57 GMT


 

FortiVoiceEnterprise 6.0.10 B0278 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FVE_2000E, FVE_500F, FVE_VMAZ,
 • FVE_VMXE, FVG_GO08, FVE_VM,
 • FVG_GS16, FVE_50E, FVE_5000F,
 • FVE_VMAW, FVE_500E, FVE_300E,
 • FVE_2000F, FVE_200D, FVE_VMKV,
 • FVE_200F, FVE_3000E, FVE_1000E,
 • FVE_VMHV, FVE_20E, FVE_100E,
 • FVG_GT


 Tue, 12 Oct 2021 22:48:27 GMT