آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiSIEM 6.2.1 B0223 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Fri, 7 May 2021 22:51:09 GMT


 

FortiAP-W2 6.2.6 B0296 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_321E, FAP_224E, FAP_221E,
 • FAP_231E, FAP_421E, FAP_423E,
 • FAP_223E, FAP_222E


 Thu, 6 May 2021 21:54:31 GMT


 

FortiAP-S 6.2.6 B0296 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_S221E, FAP_S422E, FAP_S223E,
 • FAP_S423E, FAP_S421E


 Thu, 6 May 2021 21:50:43 GMT


 

FortiAuthenticator 6.0.6 B0069 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAC_200D, FAC_VM_HV, FAC_VM_XEN,
 • FAC_VM_AZURE, FAC_400E, FAC_VM_OPC,
 • FAC_200E, FAC_2000E, FAC_1000D,
 • FAC_3000D, FAC_3000E, FAC_VM_KVM,
 • FAC_VM, FAC_400C


 Thu, 6 May 2021 17:15:09 GMT


 

FortiWLC-SD 8.6.1 B8617 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 5 May 2021 18:08:30 GMT


 

FortiWLC-SD 8.5.4 B8543 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 5 May 2021 17:54:03 GMT


 

FortiSwitch 6.4.7 B0478 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 4 May 2021 00:33:44 GMT


 

FortiSwitchOS 6.4.7 B0478 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_148E, FSW_3032D, FSW_248E_FPOE,
 • FSW_148F_POE, FSW_124E_FPOE, FSW_424D_FPOE,
 • FSW_224E, FSW_448D_POE, FSW_424D,
 • FSW_448E_POE, FSR_124D, FSW_148F,
 • FSW_248D, FSW_1048E, FSW_448D_FPOE,
 • FSW_424E_FIBER, FSW_124F_FPOE, FSW_124F_POE,
 • FSW_448E, FSW_224E_POE, FSW_124E_POE,
 • FSW_3032E, FSW_124E, FSW_1048D,
 • FSW_426E_FPOE_MG, FSR_112D_POE, FSW_424E,
 • FSW_148E_POE, FSW_448D, FSW_148F_FPOE,
 • FSW_424D_POE, FSW_1024D, FSW_524D_FPOE,
 • FSW_548D_FPOE, FSW_108E, FSW_548D,
 • FSW_108E_POE, FSW_108E_FPOE, FSW_448E_FPOE,
 • FSW_224D_FPOE, FSW_424E_FPOE, FSW_524D,
 • FSW_248E_POE, FSW_124F, FSW_424E_POE


 Tue, 4 May 2021 00:13:56 GMT


 

FortiOS-6K7K 6.2.6 B1158 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_7000F, FGT_7000E, FGT_6000F


 Fri, 30 Apr 2021 16:38:24 GMT


 

FortiAP-U 6.2.1 B0237 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_U24JEV, FAP_U423EV, FAP_U431F,
 • FAP_U223EV, FAP_U422EV, FAP_U421EV,
 • FAP_U221EV, FAP_U231F, FAP_U323EV,
 • FAP_U433F, FAP_U321EV


 Thu, 29 Apr 2021 21:30:25 GMT


 

FortiAP-U 6.2.1 B0237 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_U24JEV, FAP_U423EV, FAP_U431F,
 • FAP_U223EV, FAP_U422EV, FAP_U421EV,
 • FAP_U221EV, FAP_U231F, FAP_U323EV,
 • FAP_U433F, FAP_U321EV


 Thu, 29 Apr 2021 21:29:56 GMT


 

FortiADC 6.1.2 B0128 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_GCP, FAD_300D, FAD_AZURE,
 • FAD_2200F, FAD_1500D, FAD_4000F,
 • FAD_AZURE_ONDEMAND, FAD_400F, FAD_2000F,
 • FAD_400D, FAD_4200F, FAD_XENOPEN,
 • FAD_700D, FAD_HYPERV, FAD_XENAWS,
 • FAD_XENSERVER, FAD_4000D, FAD_ALI,
 • FAD_200D, FAD_1000F, FAD_ALI_ONDEMAND,
 • FAD_2000D, FAD_XENAWS_ONDEMAND, FAD_300F,
 • FAD_KVM, FAD_100F, FAD_OCI,
 • FAD_5000F, FAD_200F, FAD_GCP_ONDEMAND,
 • FAD_220F, FAD_VM, FAD_1200F


 Wed, 28 Apr 2021 19:07:40 GMT


 

FortiClientEMS 7.0.0 B0042 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows_x64


 Tue, 27 Apr 2021 23:16:52 GMT


 

FortiClientLinux 7.0.0 B0018 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 27 Apr 2021 23:14:48 GMT


 

FortiClientMac 7.0.0 B0022 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Mac OS X


 Tue, 27 Apr 2021 23:13:21 GMT


 

FortiClient 7.0.0 B0029 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows, Windows_x64


 Tue, 27 Apr 2021 23:10:20 GMT


 

FortiExtender 7.0.0 B0024 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FEXT_211E, FEXT_200F, FEXT_201E


 Tue, 27 Apr 2021 22:19:22 GMT


 

FortiAP-W2 7.0.0 B0008 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_231E, FAP_222E, FAP_221E,
 • FAP_224E, FAP_223E


 Tue, 27 Apr 2021 22:04:01 GMT


 

FortiSOAR 7.0.0 B480 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 27 Apr 2021 01:08:03 GMT


 

FortiTester 4.2.0 B0035 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FTS_2500E, FTS_4000E, FTS_2000D,
 • FTS_100F, FTS_VM_AWS_BYOL, FTS_VM_KVM,
 • FTS_VM, FTS_2000E, FTS_VM_OCI_BYOL,
 • FTS_VM_ALI_BYOL, FTS_VM_AZURE_BYOL, FTS_VM_AWS,
 • FTS_3000E, FTS_VM_GCP_BYOL


 Tue, 27 Apr 2021 00:13:56 GMT