آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiFone 3.0.9 B0184 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FON_580, FON_380, FON_480


 Fri, 23 Jul 2021 16:36:46 GMT


 

FortiRecorder 6.4.0 B0230 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FRC_VMKV, FRC_200D, FRC_VM,
 • FRC_400D, FRC_VMHV, FRC_400F,
 • FRC_100D, FRC_VMKI, FRC_VMXE,
 • FRC_VMAW_ONDEMAND


 Thu, 22 Jul 2021 19:49:32 GMT


 

FortiAP 7.0.1 B0034 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_432F, FAP_231F, FAP_23JF,
 • FAP_431F, FAP_234F, FAP_831F,
 • FAP_433F


 Thu, 22 Jul 2021 18:36:49 GMT


 

FortiDDoS-F 6.1.4 B0079 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_1500F, FDD_200F, FDD_VMWARE,
 • FDD_KVM


 Thu, 22 Jul 2021 16:19:06 GMT


 

FortiOS-6K7K 6.2.7 B1179 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_7000F, FGT_6000F, FGT_7000E


 Tue, 20 Jul 2021 00:31:29 GMT


 

FortiPortal 5.3.6 B0332 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Mon, 19 Jul 2021 18:25:40 GMT


 

FortiPortal 5.2.6 B0255 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Mon, 19 Jul 2021 18:16:23 GMT


 

FortiManager 7.0.1 B0113 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_3000G, FMG_200F, FMG_2000E,
 • FMG_VM64_GCP, FMG_VM64_AWS, FMG_VM64_KVM,
 • FMG_3900E, FMG_300F, FMG_VM64_HV,
 • FMG_200G, FMG_400E, FMG_3000F,
 • FMG_VM64_OPC, FMG_VM64, FMG_3700F,
 • FMG_VM64_AZURE, FMG_VM64_XEN, FMG_1000F


 Thu, 15 Jul 2021 22:19:39 GMT


 

FortiAnalyzer 7.0.1 B0113 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_150G, FAZ_200F, FAZ_400E,
 • FAZ_3000G, FAZ_VM64, FAZ_VM64_HV,
 • FAZ_3500G, FAZ_VM64_KVM, FAZ_300G,
 • FAZ_3700F, FAZ_3500E, FAZ_1000F,
 • FAZ_VM64_AZURE, FAZ_3000F, FAZ_800F,
 • FAZ_VM64_XEN, FAZ_3500F, FAZ_2000E,
 • FAZ_3900E, FAZ_VM64_AWS, FAZ_VM64_GCP,
 • FAZ_300F, FAZ_800G, FAZ_VM64_OPC


 Thu, 15 Jul 2021 22:05:46 GMT


 

FortiOS 7.0.1 B0157 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_3100D, FGT_VM64_AWS, FGT_3960E,
 • FGT_VM64_HV, FGT_900D, FGT_1100E,
 • FGT_VM64_XEN, FGT_100E, FGT_1500D,
 • FWF_61E, FGT_VM64_KVM, FGT_2201E,
 • FGT_3601E, FGT_1000D, FGT_5001E1,
 • FGT_60E_DSLJ, FGT_81E_POE, FGT_91E,
 • FGT_61E, FGT_80F, FGT_101F,
 • FGT_3810D, FGT_3300E, FGT_80E_POE,
 • FGT_2200E, FGT_80F_BP, FGT_3200D,
 • FGT_90E, FGT_VM64, FWF_40F_3G4G,
 • FGT_VM64_VMX, FGT_VM64_ALI, FGT_301E,
 • FGT_60E_POE, FGT_200E, FGT_401E,
 • FGR_60F, FGT_600D, FGT_3600E,
 • FWF_61F, FGT_3800D, FGT_80E,
 • FGT_2000E, FGT_400E_BP, FGT_201E,
 • FGT_100F, FGT_40F_3G4G, FGT_1200D,
 • FGT_VM64_OPC, FGT_501E, FGT_800D,
 • FGT_VM64_GCP, FGT_3815D, FOS_VM64_XEN,
 • FGT_3400E, FGT_1101E, FGT_3401E,
 • FGT_500D, FWF_60E_DSLJ, FGT_101E,
 • FGT_400D, FGT_140E_POE, FOS_VM64_KVM,
 • FGT_81E, FGT_60E_DSL, FGT_3000D,
 • FWF_60E, FGT_2500E, FGT_500E,
 • FGT_3980E, FGT_81F, FGT_VM64_SVM,
 • FGT_VM64_AZURE, FGT_1500DT, FGT_VM64_IBM,
 • FGT_600E, FWF_40F, FGT_140E,
 • FGT_VM64_RAXONDEMAND, FGT_300E, FOS_VM64_HV,
 • FGT_3301E, FGT_60E, FGT_3700D,
 • FGT_61F, FGT_300D, FGT_5001D,
 • FGT_40F, FGT_60F, FGT_5001E,
 • FGT_400E, FGR_60F_3G4G, FOS_VM64,
 • FWF_60F, FWF_60E_DSL, FGT_100EF,
 • FGT_601E


 Thu, 15 Jul 2021 21:48:48 GMT


 

FortiConverter 6.2.1 B0225 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows


 Thu, 15 Jul 2021 17:43:47 GMT


 

FortiAI 1.5.1 B0111 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAI_3500F, FAI_VMKV, FAI_VM


 Wed, 14 Jul 2021 21:50:37 GMT


 

FortiVoiceEnterprise 6.4.3 B0394 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FVE_50E, FVE_20E, FVE_300E,
 • FVE_2000F, FVG_GT, FVE_500E,
 • FVE_VMAW, FVE_VMAZ, FVE_2000E,
 • FVE_200F, FVE_1000E, FVE_5000F,
 • FVE_VMHV, FVG_GS16, FVE_100E,
 • FVE_VMGC, FVE_3000E, FVE_VMKV_CLD,
 • FVE_VM, FVE_VMKV, FVE_500F,
 • FVG_GO08, FVE_VMXE


 Wed, 14 Jul 2021 20:07:45 GMT


 

FortiPortal 6.0.5 B0260 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Wed, 14 Jul 2021 19:37:33 GMT


 

FortiClient 6.4.6 B1658 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows, Windows_x64


 Tue, 13 Jul 2021 23:55:38 GMT


 

FortiClientMac 6.4.6 B1378 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Mac OS X


 Tue, 13 Jul 2021 23:49:41 GMT


 

FortiPresence 1.1.0 B0019 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 13 Jul 2021 18:00:39 GMT


 

FortiSwitch 6.4.8 B0482 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_124E, FSW_424E, FSW_124E_POE,
 • FSW_148E_POE, FSW_424D, FSW_424D_FPOE,
 • FSW_108E_POE, FSW_148F_FPOE, FSR_112D_POE,
 • FSW_148E, FSW_448D, FSW_108E,
 • FSW_224E, FSW_548D_FPOE, FSW_448D_FPOE,
 • FSW_224D_FPOE, FSW_1048D, FSW_148F_POE,
 • FSW_3032D, FSW_124F_FPOE, FSW_448E_FPOE,
 • FSW_248E_POE, FSW_124E_FPOE, FSW_3032E,
 • FSW_524D, FSW_424E_FPOE, FSW_424E_FIBER,
 • FSW_426E_FPOE_MG, FSW_248E_FPOE, FSW_124F,
 • FSR_124D, FSW_524D_FPOE, FSW_248D,
 • FSW_148F, FSW_448E_POE, FSW_448D_POE,
 • FSW_224E_POE, FSW_548D, FSW_108E_FPOE,
 • FSW_424E_POE, FSW_448E, FSW_424D_POE,
 • FSW_1048E, FSW_124F_POE, FSW_1024D


 Tue, 13 Jul 2021 00:53:38 GMT


 

FortiSOAR 7.0.1 B628 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Fri, 9 Jul 2021 21:30:04 GMT


 

FortiSIEMWindowsAgent 4.1.2 B108 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Fri, 9 Jul 2021 17:04:40 GMT