فروش و ارائه لایسنس های فورتی وب

 

فورتی وب یك Device فوق العاده كار آمد جهت كنترل و اعمال محدودیت بر روی Web Server ها می باشد. با استفاده از FortiWeb می توان تمامی خطراتی كه وب سرورهای شما را تهدید می كند را مدیریت نمود.
Web Application Firewall یا WAF ، نام دیگر Device هایی است كه به صورت تخصصی كار كنترل و بازرسی Packet هایی را دارند كه از طرف كاربران در سطح اینترنت به Web Server ها فرستاده می شود.
WAF، با توجه به قابلیت های زیادی كه در زمینه ی شناخت تهدیدات امنیتی دارد می تواند تمامی Packet های ارسالی از جانب كاربران سایت شما را تجزیه و تحلیل نموده و در صورت مشاهده ی هر گونه ارسال كد مخرب اعم از  SQL Injection ، Cross Site Scripting ، Session Hijacking و بسیاری دیگر از مدل های Web Application Hacking، پكت های آنها را Drop كرده و از ورود آنها به Web Server شما جلوگیری می كند.

محافظت در برابر طیف گسترده ای از حملات با استفاده از FortiWeb
 Command injection
 Remote File Inclusion
 Forms Tampering
 Forceful Browsing
 Directory Traversal
 Site Reconnaissance
 Access Rate Control
 XML Intrusion Prevention
 External Entity Attack
 Cookie Poisoning
 Cookie Tampering
 Cross Site Request
 Remote File Inclusion
 Encoding Attacks
 Broken Access Control
 Denial of Service
 Recursive Payload
 XML Parameter Tampering
 Brute Force Login
 Forgery
 Cross Site Scripting
 Hidden Field Manipulation
 Outbound Data Leakage
 HTTP Request Smuggling
 Search Engine Hacking
 Schema Poisoning
 WSDL Scanning
 Buffer Overflows
 Session Hijacking
 SQL Injection

 

 
FortiWeb Product Demo
This full working demo lets you explore the many features of our FortiWeb Web Application Firewall (WAF). You’ll quickly see how FortiWeb easily displays system resource utilization and attack logs, and gives you everything you need in the easy-to-use attack console. Be sure to check out the comprehensive web protection profiles and in-depth reporting.