آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiNAC 9.1.2 B0128 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Thu, 17 Jun 2021 17:47:06 GMT


 

FortiDDoS-F 6.1.3 B0074 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_1500F, FDD_KVM, FDD_VMWARE,
 • FDD_200F


 Thu, 17 Jun 2021 17:13:41 GMT


 

FortiSwitch 7.0.1 B0038 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSR_112D_POE, FSW_224E_POE, FSW_148E,
 • FSW_124F_FPOE, FSW_108E, FSW_124E,
 • FSW_548D_FPOE, FSW_3032D, FSW_124E_POE,
 • FSW_124E_FPOE, FSW_148F_POE, FSW_424E_FPOE,
 • FSW_524D, FSW_124F_POE, FSW_426E_FPOE_MG,
 • FSW_548D, FSW_148F, FSW_524D_FPOE,
 • FSW_108E_FPOE, FSW_448D_POE, FSW_424D_POE,
 • FSW_448E_POE, FSW_424E_FIBER, FSW_448E,
 • FSW_424E, FSW_1048D, FSW_1024D,
 • FSW_248E_FPOE, FSW_224D_FPOE, FSW_248E_POE,
 • FSW_448D_FPOE, FSW_424D_FPOE, FSW_108F_FPOE,
 • FSW_108E_POE, FSW_148F_FPOE, FSW_448D,
 • FSW_424E_POE, FSW_148E_POE, FSW_124F,
 • FSR_124D, FSW_1048E, FSW_248D,
 • FSW_108F, FSW_424D, FSW_224E,
 • FSW_108F_POE, FSW_448E_FPOE, FSW_3032E


 Wed, 16 Jun 2021 23:28:02 GMT


 

FortiNAC 9.1.1 B0126 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 16 Jun 2021 00:10:17 GMT


 

FortiNAC 8.8.8 B1738 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 15 Jun 2021 23:36:52 GMT


 

FortiProxy 2.0.5 B0049 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPX_4000E, FPX_KVM_GCP, FPX_AZURE,
 • FPX_HY, FPX_VMWARE, FPX_2000E,
 • FPX_KVM_AWS, FPX_KVM_OPC, FPX_400E,
 • FPX_KVM


 Tue, 15 Jun 2021 17:02:24 GMT


 

FortiWeb 6.3.13 B1157 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWB_3000DFSX, FWB_100E, FWB_VM,
 • FWB_DOCKER, FWB_600E, FWB_1000E,
 • FWB_400C, FWB_XENSERVER, FWB_AZURE,
 • FWB_VM_PAYG, FWB_1000D, FWB_KVM_PAYG,
 • FWB_3000D, FWB_HYPERV, FWB_VBOX,
 • FWB_KVM, FWB_4000E, FWB_XENAWS,
 • FWB_3000E, FWB_100D, FWB_600D,
 • FWB_XENOPEN, FWB_AZURE_ONDEMAND, FWB_4000D,
 • FWB_3010E, FWB_XENAWS_ONDEMAND, FWB_400D,
 • FWB_OCI, FWB_400E, FWB_ALI,
 • FWB_GCP, FWB_2000E


 Mon, 14 Jun 2021 17:16:37 GMT


 

FortiRecorder 6.0.9 B0158 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FRC_400F, FRC_VMHV, FRC_400D,
 • FRC_200D, FRC_100D, FRC_VM,
 • FRC_VMKV, FRC_VMAW_ONDEMAND, FRC_VMKI,
 • FRC_VMXE


 Fri, 11 Jun 2021 17:53:08 GMT


 

FortiExtender 4.2.3 B0517 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FEXT_211E, FEXT_201E


 Fri, 11 Jun 2021 16:16:10 GMT


 

FortiMail 6.4.5 B0453 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_VMHV, FML_3000E, FML_VMAW_ONDEMAND,
 • FML_3200E, FML_VMAZ, FML_VMAW,
 • FML_2000E, FML_900F, FML_VMKV,
 • FML_200E, FML_VMGC, FML_200F,
 • FML_400E, FML_VMAZ_ONDEMAND, FML_60D,
 • FML_VM, FML_400F, FML_1000D,
 • FML_VMXE


 Thu, 10 Jun 2021 21:07:51 GMT


 

FortiManager 5.6.11 B1821 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_300E, FMG_400E, FMG_VM64_GCP,
 • FMG_VM64_AWS, FMG_3900E, FMG_300F,
 • FMG_200F, FMG_VM64_AZURE, FMG_2000E,
 • FMG_300D, FMG_3000F, FMG_VM64_XEN,
 • FMG_VM64_KVM, FMG_4000E, FMG_VM64_HV,
 • FMG_200D, FMG_VM64_OPC, FMG_VM64,
 • FMG_1000D, FMG_4000D


 Thu, 10 Jun 2021 18:03:08 GMT


 

FortiAnalyzer 5.6.11 B1821 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_VM64, FAZ_2000E, FAZ_200D,
 • FAZ_3500E, FAZ_VM64_AWSOnDemand, FAZ_VM64_HV,
 • FAZ_3700F, FAZ_1000D, FAZ_300D,
 • FAZ_3000F, FAZ_VM64_OPC, FAZ_1000E,
 • FAZ_200F, FAZ_VM64_AZURE, FAZ_3000E,
 • FAZ_VM64_AWS, FAZ_800F, FAZ_VM64_KVM,
 • FAZ_VM64_XEN, FAZ_VM64_GCP, FAZ_300F,
 • FAZ_3900E, FAZ_3000D, FAZ_3500F,
 • FAZ_400E


 Thu, 10 Jun 2021 17:56:24 GMT


 

FortiManager 6.0.11 B0478 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_3900E, FMG_300F, FMG_1000F,
 • FMG_VM64_KVM, FMG_VM64_AZURE, FMG_3700F,
 • FMG_VM64_GCP, FMG_VM64_MFGD, FMG_1000D,
 • FMG_VM64_HV, FMG_VM64, FMG_200F,
 • FMG_4000E, FMG_VM64_OPC, FMG_200D,
 • FMG_400E, FMG_VM64_AWSOnDemand, FMG_VM64_ALI,
 • FMG_3000F, FMG_2000E, FMG_300D,
 • FMG_VM64_XEN, FMG_4000D, FMG_300E,
 • FMG_VM64_AWS


 Thu, 10 Jun 2021 17:46:47 GMT


 

FortiAnalyzer 6.0.11 B0478 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_3000F, FAZ_3000E, FAZ_3000D,
 • FAZ_800F, FAZ_400E, FAZ_VM64_AWS,
 • FAZ_VM64_HV, FAZ_VM64_GCP, FAZ_3900E,
 • FAZ_VM64_AWSOnDemand, FAZ_1000D, FAZ_300F,
 • FAZ_VM64, FAZ_VM64_OPC, FAZ_VM64_AZURE,
 • FAZ_300D, FAZ_3500F, FAZ_3700F,
 • FAZ_VM64_ALI, FAZ_200D, FAZ_2000E,
 • FAZ_3500E, FAZ_VM64_KVM, FAZ_VM64_XEN,
 • FAZ_1000E, FAZ_200F


 Thu, 10 Jun 2021 17:37:41 GMT


 

FortiADC 6.0.3 B0064 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_HYPERV, FAD_AZURE, FAD_OCI,
 • FAD_400F, FAD_200F, FAD_100F,
 • FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_GCP, FAD_XENOPEN,
 • FAD_XENAWS, FAD_4000F, FAD_2000F,
 • FAD_300F, FAD_AZURE_ONDEMAND, FAD_1500D,
 • FAD_GCP_ONDEMAND, FAD_KVM, FAD_VM,
 • FAD_400D, FAD_300D, FAD_1000F,
 • FAD_ALI, FAD_5000F, FAD_200D,
 • FAD_4000D, FAD_XENSERVER, FAD_2000D,
 • FAD_700D


 Wed, 9 Jun 2021 16:25:07 GMT


 

FortiAP-W2 6.4.6 B0465 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_223E, FAP_221E, FAP_421E,
 • FAP_423E, FAP_224E, FAP_222E,
 • FAP_231E, FAP_321E


 Wed, 9 Jun 2021 15:34:41 GMT


 

FortiAP-S 6.4.6 B0465 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_S221E, FAP_S422E, FAP_S421E,
 • FAP_S423E, FAP_S223E


 Wed, 9 Jun 2021 15:31:31 GMT


 

FortiAuthenticator 6.3.1 B0682 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAC_800F, FAC_VM_XEN, FAC_VM_AZURE,
 • FAC_3000D, FAC_200E, FAC_3000E,
 • FAC_1000D, FAC_400C, FAC_VM_KVM,
 • FAC_300F, FAC_400E, FAC_VM_HV,
 • FAC_200D, FAC_2000E, FAC_VM,
 • FAC_VM_OPC


 Wed, 9 Jun 2021 02:05:45 GMT


 

FortiAnalyzer-BigData 6.4.5 B0314 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZBD_4500F_Bootloader


 Fri, 4 Jun 2021 04:17:53 GMT


 

FortiOS-6K7K 6.0.12 B0386 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_7000E, FGT_6000F


 Thu, 3 Jun 2021 21:23:35 GMT