آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiOS 6.0.11 B0387 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FOS_VM64, FGT_140E, FWF_50E_2R,
 • FGT_30E, FGT_50E, FGT_90E,
 • FGT_30D, FGT_3100D, FGT_1200D,
 • FGT_280D_POE, FGT_3401E, FGT_300D,
 • FGT_60E_DSLJ, FGT_3815D, FGT_100EF,
 • FGT_1000D, FOS_VM64_KVM, FGT_VM64_AWS,
 • FGR_30D, FGT_5001D, FGT_VM64_OPC,
 • FGT_101E, FGT_52E, FGT_81E,
 • FGT_5001E1, FGT_140D, FWF_60D_POE,
 • FGT_98D_POE, FGT_61E, FGT_300E,
 • FWF_30E_MI, FGT_80E_POE, FGT_601E,
 • FGT_VM64_XEN, FGT_60D, FGT_600E,
 • FGT_200E, FGT_30E_MI, FGT_3400E,
 • FWF_51E, FGT_VM64_GCPONDEMAND, FGT_VM64_GCP,
 • FGT_90D_POE, FGT_3000D, FWF_60E_DSLJ,
 • FGT_400E, FGT_3980E, FGT_VM64_ALIONDEMAND,
 • FGT_3200D, FWF_90D_POE, FGT_240D,
 • FGT_80D, FGT_VM64_HV, FGT_60E,
 • FGT_70D_POE, FGT_3600E, FGT_3800D,
 • FGR_60D, FGT_51E, FGR_35D,
 • FGT_30E_MN, FGT_100D, FWF_30E_MN,
 • FGT_VM64_VMX, FWF_60D, FGT_3960E,
 • FGT_60E_DSL, FWF_61E, FGT_1500D,
 • FGT_400D, FGT_90D, FGT_240D_POE,
 • FGT_301E, FGT_60E_POE, FGT_800D,
 • FWF_30D, FGT_1500DT, FGT_140E_POE,
 • FGT_VM64_AWSONDEMAND, FGT_140D_POE, FGT_70D,
 • FGT_501E, FWF_50E, FGT_3601E,
 • FGT_900D, FGT_2500E, FGT_100E,
 • FGR_90D, FWF_92D, FGT_200D_POE,
 • FGT_5001E, FGT_3700D, FGT_80E,
 • FGT_200D, FGT_201E, FGT_81E_POE,
 • FGT_500D, FGT_VM64, FGT_VM64_KVM,
 • FOS_VM64_XEN, FWF_30D_POE, FGT_3810D,
 • FGT_VM64_SVM, FGT_VM64_ALI, FGT_600D,
 • FGT_401E, FWF_90D, FWF_60E_DSL,
 • FGT_30D_POE, FGT_2000E, FWF_30E,
 • FGT_60D_POE, FGT_91E, FGT_500E,
 • FGT_92D, FWF_60E, FGT_94D_POE,
 • FGT_60F, FGT_101F, FGT_61F,
 • FGT_100F, FWF_60F, FWF_61F,
 • FGT_1100E, FGT_1101E, FGT_1800F,
 • FGT_1801F, FGT_2200E, FGT_3301E,
 • FGT_3300E, FGT_2201E, FGT_30E_MG,
 • FGT_40F, FWF_40F, FGT_40F_3G4G,
 • FWF_40F_3G4G, FGT_VM64_AZURE, FGT_VM64_AZUREONDEMAND,
 • FGT_VM64_RAXONDEMAND


 Tue, 22 Sep 2020 22:16:09 GMT


 

FortiADCManager 6.0.0 B0002 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FADCManager


 Mon, 21 Sep 2020 05:52:24 GMT


 

FortiAuthenticator 6.2.0 B0542 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAC_VM_AZURE, FAC_400E, FAC_200D,
 • FAC_VM_HV, FAC_3000D, FAC_200E,
 • FAC_3000E, FAC_800F, FAC_VM_OPC,
 • FAC_1000D, FAC_400C, FAC_VM_XEN,
 • FAC_VM_KVM, FAC_VM, FAC_2000E


 Thu, 17 Sep 2020 00:40:39 GMT


 

FortiSandbox 3.1.4 B0139 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSA_AWS, FSA_KVM, FSA_500F,
 • FSA_VM, FSA_1000F, FSA_3000D,
 • FSA_HYPERV, FSA_3000E, FSA_2000E,
 • FSA_AZURE, FSA_3500D, FSA_1000D


 Wed, 16 Sep 2020 22:30:40 GMT


 

FortiWeb 6.3.7 B1102 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWB_AZURE_ONDEMAND, FWB_OCI, FWB_2000E,
 • FWB_CMINTF, FWB_600D, FWB_GCP,
 • FWB_100E, FWB_ALI, FWB_600E,
 • FWB_400E, FWB_4000E, FWB_1000E,
 • FWB_400C, FWB_AZURE, FWB_3000D,
 • FWB_3000DFSX, FWB_KVM_PAYG, FWB_4000D,
 • FWB_XENAWS, FWB_VBOX, FWB_HYPERV,
 • FWB_VM_PAYG, FWB_XENAWS_ONDEMAND, FWB_1000D,
 • FWB_XENSERVER, FWB_100D, FWB_XENOPEN,
 • FWB_DOCKER, FWB_KVM, FWB_400D,
 • FWB_VM, FWB_3010E, FWB_3000E


 Wed, 16 Sep 2020 16:55:02 GMT


 

FortiInsight 6.2.0 B0107 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FIN_VM_HV, FIN_VM, FIN_VM_KVM


 Mon, 14 Sep 2020 21:23:57 GMT


 

FortiSwitch 6.2.5 B0219 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_3032E, FSW_108E_POE, FSW_108E,
 • FSW_224E, FSW_124E, FSW_548D_FPOE,
 • FSW_548D, FSW_1024D, FSW_224D_FPOE,
 • FSW_448D_POE, FSR_124D, FSW_1048E,
 • FSW_424D_FPOE, FSW_448D, FSW_424D_POE,
 • FSW_424D, FSW_524D_FPOE, FSW_108E_FPOE,
 • FSW_524D, FSW_124E_POE, FSW_224E_POE,
 • FSW_148E_POE, FSW_124E_FPOE, FSW_248D,
 • FSW_3032D, FSW_248E_FPOE, FSW_448D_FPOE,
 • FSW_248E_POE, FSR_112D_POE, FSW_1048D,
 • FSW_148E


 Fri, 11 Sep 2020 21:26:25 GMT


 

FortiOS-6K7K 6.0.10 B0372 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 9 Sep 2020 23:55:16 GMT


 

FortiClient 6.0.10 B0297 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows_x64, Windows


 Tue, 8 Sep 2020 21:48:37 GMT


 

FortiClientMac 6.0.10 B0174 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Mac OS X


 Tue, 8 Sep 2020 21:48:28 GMT


 

FortiSIEMWindowsAgent 4.0.0 B002 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 8 Sep 2020 18:01:58 GMT


 

FortiNAC 8.8.1 B1710 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 8 Sep 2020 17:42:09 GMT


 

FortiSIEM 6.1.0 B0112 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 8 Sep 2020 17:37:01 GMT


 

FortiProxy 1.2.7 B0298 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPX_4000E, FPX_KVM, FPX_KVM_OPC,
 • FPX_KVM_AWS, FPX_HY, FPX_VMWARE,
 • FPX_KVM_GCP, FPX_2000E, FPX_400E,
 • FPX_AZURE


 Tue, 8 Sep 2020 04:48:31 GMT


 

FortiVoiceEnterprise 6.4.0 B0338 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FVE_1000E, FVE_VMAZ, FVE_VMHV,
 • FVE_500F, FVE_VMXE, FVE_2000E,
 • FVE_VMGC, FVE_VMKV, FVG_GS16,
 • FVG_GT, FVE_3000E, FVE_300E,
 • FVE_VMAW, FVE_100E, FVE_2000F,
 • FVE_200F, FVE_VM, FVE_500E,
 • FVE_50E, FVE_5000F, FVE_20E,
 • FVG_GO08


 Sat, 5 Sep 2020 04:55:48 GMT


 

FortiDDoS 5.3.1 B0206 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_1500E, FDD_900B, FDD_600B,
 • FDD_1000B, FDD_CM_VMWARE, FDD_200B,
 • FDD_CM_HYPERV, FDD_CM_XENOPEN, FDD_2000B,
 • FDD_CM_XENSERVER, FDD_2000E, FDD_800B,
 • FDD_1200B, FDD_400B, FDD_CM_KVM


 Thu, 3 Sep 2020 16:04:40 GMT


 

FortiMail 6.4.2 B0427 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_200E, FML_2000E, FML_3000E,
 • FML_900F, FML_VMAZ_ONDEMAND, FML_400E,
 • FML_200F, FML_3200E, FML_VMXE,
 • FML_VM, FML_60D, FML_VMKV,
 • FML_400F, FML_VMAW, FML_VMHV,
 • FML_VMAW_ONDEMAND, FML_VMAZ, FML_VMGC,
 • FML_1000D


 Wed, 2 Sep 2020 18:49:03 GMT


 

FortiADC 5.3.6 B0679 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_KVM, FAD_2000D, FAD_400D,
 • FAD_ALI, FAD_2000F, FAD_1500D,
 • FAD_200D, FAD_AZURE, FAD_100F,
 • FAD_GCP_ONDEMAND, FAD_300D, FAD_XENOPEN,
 • FAD_VM, FAD_700D, FAD_300F,
 • FAD_4000D, FAD_AZURE_ONDEMAND, FAD_HYPERV,
 • FAD_XENSERVER, FAD_GCP, FAD_1000F,
 • FAD_400F, FAD_XENAWS, FAD_4000F,
 • FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_200F, FAD_OCI


 Tue, 1 Sep 2020 06:51:51 GMT


 

FortiOS 5.6.13 B1714 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_100EF, FGT_94D_POE, FWF_30E_MN,
 • FGR_35D, FGT_VM64_GCP, FGT_140E_POE,
 • FGT_VM64_ALI, FGR_30D, FGT_90D_POE,
 • FGT_280D_POE, FOS_VM64_KVM, FGT_3100D,
 • FGT_5001D, FGT_50E, FOS_VM64,
 • FGT_5001E, FGT_500E, FGT_VM64_HV,
 • FGT_98D_POE, FGT_1000D, FGT_30E_MI,
 • FGT_240D, FGT_140D, FGT_200D,
 • FGT_3200D, FGT_30E_MN, FGT_3700D,
 • FGT_60E, FGT_VM64_VMX, FGT_5001E1,
 • FGT_90E, FGT_800D, FGT_3600C,
 • FGT_2500E, FGT_3800D, FGT_800C,
 • FWF_90D_POE, FWF_60D, FGT_VM64_ALIONDEMAND,
 • FGT_300D, FGT_600D, FGT_VM64_OPC,
 • FGT_3960E, FGT_VM64_AWS, FGT_80E_POE,
 • FGT_101E, FGT_100E, FGT_100D,
 • FGT_300E, FGT_30D, FGT_900D,
 • FGT_201E, FGT_52E, FGT_240D_POE,
 • FGT_200E, FGT_51E, FGT_501E,
 • FWF_60D_POE, FWF_30D_POE, FGT_30D_POE,
 • FGT_140E, FGT_1000C, FWF_92D,
 • FGT_3810D, FGT_VM64_SVM, FWF_50E,
 • FGT_400D, FGT_60D, FGT_VM64,
 • FGT_2000E, FGR_60D, FGT_1500DT,
 • FGT_81E, FGT_3980E, FGT_5001C,
 • FGT_60E_POE, FGR_90D, FOS_VM64_XEN,
 • FGT_70D, FGT_600C, FGT_80E,
 • FGT_3240C, FWF_90D, FGT_90D,
 • FGT_VM64_AWSONDEMAND, FGT_200D_POE, FGT_301E,
 • FGT_VM64_XEN, FWF_30E_MI, FGT_3000D,
 • FWF_60E, FWF_50E_2R, FGT_92D,
 • FGT_61E, FGT_60D_POE, FWF_61E,
 • FGT_140D_POE, FGT_1500D, FGT_3815D,
 • FWF_30E, FGT_91E, FGT_VM64_KVM,
 • FGT_1200D, FGT_VM64_GCPONDEMAND, FWF_51E,
 • FGT_70D_POE, FWF_30D, FGT_500D,
 • FGT_30E, FGT_81E_POE, FGT_80D,
 • FWF_60E_DSLJ, FWF_60E_DSL, FGT_60E_DSL,
 • FGT_60E_DSLJ, FGT_VM64_AZURE, FGT_VM64_AZUREONDEMAND


 Thu, 27 Aug 2020 22:57:04 GMT


 

FortiAP-W2 6.2.5 B0293 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_423E, FAP_421E, FAP_221E,
 • FAP_231E, FAP_223E, FAP_224E,
 • FAP_321E, FAP_222E


 Thu, 27 Aug 2020 21:12:58 GMT