آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiADC 6.1.1 B0119 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_1000F


 Thu, 4 Mar 2021 20:56:16 GMT


 

FortiAP 6.4.5 B0172 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_23JF, FAP_231F, FAP_431F,
 • FAP_433F, FAP_432F, FAP_234F


 Thu, 4 Mar 2021 19:56:58 GMT


 

FortiPortal 6.0.3 B0189 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Wed, 24 Feb 2021 23:00:17 GMT


 

FortiVoiceEnterprise 6.0.8 B0260 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FVE_VMAZ, FVE_200D, FVE_3000E,
 • FVE_VMXE, FVG_GO08, FVE_VMHV,
 • FVE_VMKV, FVG_GS16, FVE_200F,
 • FVE_VMAW, FVE_300E, FVG_GT,
 • FVE_1000E, FVE_100E, FVE_20E,
 • FVE_500F, FVE_5000F, FVE_2000F,
 • FVE_500E, FVE_50E, FVE_2000E,
 • FVE_VM


 Wed, 24 Feb 2021 00:01:38 GMT


 

FortiManager 6.4.5 B2288 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_300F, FMG_3900E, FMG_300E,
 • FMG_VM64, FMG_VM64_ALI, FMG_4000E,
 • FMG_VM64_AWSOnDemand, FMG_VM64_KVM, FMG_3000F,
 • FMG_1000F, FMG_VM64_AZURE, FMG_400E,
 • FMG_VM64_HV, FMG_2000E, FMG_3700F,
 • FMG_VM64_AWS, FMG_3000G, FMG_VM64_OPC,
 • FMG_VM64_XEN, FMG_200F, FMG_VM64_GCP


 Mon, 22 Feb 2021 23:29:02 GMT


 

FortiAnalyzer 6.4.5 B2288 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_2000E, FAZ_VM64_ALI, FAZ_VM64_XEN,
 • FAZ_3000F, FAZ_3700F, FAZ_3000E,
 • FAZ_VM64_OPC, FAZ_3500G, FAZ_300F,
 • FAZ_200F, FAZ_1000E, FAZ_1000F,
 • FAZ_VM64_KVM, FAZ_800F, FAZ_400E,
 • FAZ_3500E, FAZ_3500F, FAZ_VM64_HV,
 • FAZ_VM64, FAZ_VM64_AWSOnDemand, FAZ_VM64_GCP,
 • FAZ_3900E, FAZ_3000G, FAZ_VM64_AZURE,
 • FAZ_VM64_AWS


 Mon, 22 Feb 2021 22:50:39 GMT


 

FortiDDoS-F 6.1.1 B0068 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_1500F, FDD_VMWARE, FDD_200F


 Sat, 20 Feb 2021 01:17:46 GMT


 

FortiOS 6.4.5 B1828 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_501E, FGT_VM64_SVM, FGT_300E,
 • FGT_301E, FGT_60E_POE, FGT_60E,
 • FWF_40F_3G4G, FGT_3980E, FGT_1000D,
 • FWF_40F, FGT_600D, FOS_VM64,
 • FGT_60F, FGT_500D, FGT_3301E,
 • FGT_VM64_AWS, FGT_3300E, FGT_100EF,
 • FGT_601E, FGT_3960E, FWF_60F,
 • FGT_VM64_AZURE, FGT_900D, FGT_100E,
 • FGT_3400E, FGT_3601E, FGT_201E,
 • FGT_140E_POE, FGT_VM64_HV, FGT_81E,
 • FGT_3401E, FGT_91E, FGT_61E,
 • FGT_3800D, FGT_500E, FGT_60E_DSL,
 • FGT_2000E, FGT_1500D, FWF_61E,
 • FGT_1500DT, FGT_400E, FGT_3700D,
 • FOS_VM64_HV, FGT_5001D, FGT_40F,
 • FGT_VM64_KVM, FGT_300D, FGT_VM64_XEN,
 • FGT_VM64_ALI, FGT_60E_DSLJ, FGT_81E_POE,
 • FGT_5001E1, FOS_VM64_KVM, FGT_90E,
 • FGT_5001E, FGT_2200E, FWF_60E,
 • FGT_3600E, FGT_VM64_VMX, FGT_VM64_RAXONDEMAND,
 • FGT_401E, FGT_1200D, FGT_40F_3G4G,
 • FGT_VM64_GCPONDEMAND, FGT_VM64_ALIONDEMAND, FGT_800D,
 • FWF_60E_DSL, FGT_1101E, FGT_1100E,
 • FGT_VM64_OPC, FGT_600E, FGT_200E,
 • FWF_61F, FOS_VM64_XEN, FGT_3200D,
 • FGT_VM64_GCP, FGT_3000D, FGT_140E,
 • FWF_60E_DSLJ, FGT_80E_POE, FGT_3810D,
 • FGT_2500E, FGT_3815D, FGT_VM64_IBM,
 • FGT_400D, FGT_61F, FGT_3100D,
 • FGT_80E, FGT_2201E, FGT_101E,
 • FGT_VM64, FGR_60F, FGR_60F_3G4G,
 • FGT_100F, FGT_101F, FGT_200F,
 • FGT_201F, FGT_81F, FGT_80F_BP,
 • FGT_80F


 Fri, 19 Feb 2021 01:00:03 GMT


 

FortiSwitch 6.4.6 B0470 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_424D_POE, FSW_248D, FSW_1048E,
 • FSW_124E_FPOE, FSW_3032E, FSW_424D,
 • FSW_248E_POE, FSW_3032D, FSW_108E_POE,
 • FSW_424E_FPOE, FSW_148E, FSW_524D,
 • FSR_112D_POE, FSW_448E_POE, FSW_1024D,
 • FSW_124F_POE, FSW_448D, FSW_548D,
 • FSW_108E_FPOE, FSW_224E, FSW_548D_FPOE,
 • FSW_108E, FSW_424E, FSR_124D,
 • FSW_124F_FPOE, FSW_148F, FSW_448E,
 • FSW_224E_POE, FSW_148E_POE, FSW_424E_POE,
 • FSW_424D_FPOE, FSW_448E_FPOE, FSW_448D_POE,
 • FSW_148F_POE, FSW_148F_FPOE, FSW_224D_FPOE,
 • FSW_448D_FPOE, FSW_248E_FPOE, FSW_124E_POE,
 • FSW_424E_FIBER, FSW_124F, FSW_426E_FPOE_MG,
 • FSW_524D_FPOE, FSW_124E, FSW_1048D


 Thu, 11 Feb 2021 23:49:26 GMT


 

FortiClientEMS 6.4.3 B1600 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows_x64


 Wed, 10 Feb 2021 00:10:40 GMT


 

FortiClientMac 6.4.3 B1325 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Mac OS X


 Wed, 10 Feb 2021 00:09:25 GMT


 

FortiClientLinux 6.4.3 B0959 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 10 Feb 2021 00:08:09 GMT


 

FortiClient 6.4.3 B1608 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows_x64, Windows


 Wed, 10 Feb 2021 00:06:21 GMT


 

FortiFone 3.0.5 B0155 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FON_580, FON_480, FON_380


 Fri, 5 Feb 2021 20:09:27 GMT


 

FortiMail 6.4.4 B0446 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_200E, FML_200F, FML_VMXE,
 • FML_VMAW, FML_1000D, FML_400E,
 • FML_VM, FML_VMAZ_ONDEMAND, FML_VMAW_ONDEMAND,
 • FML_60D, FML_VMHV, FML_3000E,
 • FML_400F, FML_3200E, FML_VMAZ,
 • FML_900F, FML_2000E, FML_VMGC,
 • FML_VMKV


 Thu, 4 Feb 2021 21:18:12 GMT


 

FortiInsight 6.4.0 B0153 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FIN_VM, FIN_VM_HV, FIN_VM_KVM


 Thu, 4 Feb 2021 17:59:11 GMT


 

FortiNAC 8.8.5 B1722 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 3 Feb 2021 18:46:28 GMT


 

FortiIsolator 2.2.0 B0189 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FIS_3000F, FIS_1000F


 Tue, 2 Feb 2021 20:20:39 GMT


 

FortiProxy 1.2.10 B0316 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPX_400E, FPX_2000E, FPX_4000E,
 • FPX_KVM_OPC, FPX_KVM_GCP, FPX_KVM,
 • FPX_KVM_AWS, FPX_VMWARE, FPX_HY,
 • FPX_AZURE


 Sun, 31 Jan 2021 18:35:03 GMT


 

FortiAnalyzer 6.0.10 B0475 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_3500F, FAZ_VM64_GCP, FAZ_VM64_XEN,
 • FAZ_3000D, FAZ_400E, FAZ_2000E,
 • FAZ_3500E, FAZ_1000D, FAZ_VM64_AWS,
 • FAZ_VM64_AWSOnDemand, FAZ_3000E, FAZ_3900E,
 • FAZ_300F, FAZ_VM64_HV, FAZ_300D,
 • FAZ_200F, FAZ_1000E, FAZ_800F,
 • FAZ_VM64_AZURE, FAZ_3700F, FAZ_VM64_KVM,
 • FAZ_VM64_ALI, FAZ_3000F, FAZ_200D,
 • FAZ_VM64_OPC, FAZ_VM64


 Thu, 28 Jan 2021 21:17:30 GMT