آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiMail 6.2.8 B0291 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_200E, FML_VMHV, FML_VMKV,
 • FML_400F, FML_VMAW_ONDEMAND, FML_200F,
 • FML_VMAW, FML_VMAZ, FML_900F,
 • FML_1000D, FML_400E, FML_VM,
 • FML_2000E, FML_60D, FML_VMXE,
 • FML_3000E, FML_VMAZ_ONDEMAND, FML_3200E


 Fri, 21 Jan 2022 21:50:08 GMT


 

FortiSIEMWindowsAgent 4.2.1 B0225 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Thu, 20 Jan 2022 23:20:50 GMT


 

FortiSIEMWindowsAgent 4.1.6 B0116 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Thu, 20 Jan 2022 23:20:15 GMT


 

FortiWeb 7.0.0 B0057 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWB_100E, FWB_VBOX, FWB_100D,
 • FWB_400C, FWB_DOCKER, FWB_KVM,
 • FWB_VM_PAYG, FWB_1000E, FWB_XENSERVER,
 • FWB_4000E, FWB_ALI, FWB_2000E,
 • FWB_400E, FWB_XENAWS_ONDEMAND, FWB_3000F,
 • FWB_3000DFSX, FWB_600D, FWB_400D,
 • FWB_4000F, FWB_KVM_PAYG, FWB_AZURE_ONDEMAND,
 • FWB_XENOPEN, FWB_GCP, FWB_AZURE,
 • FWB_600E, FWB_2000F, FWB_4000D,
 • FWB_3010E, FWB_VM, FWB_GCP_ONDEMAND,
 • FWB_XENAWS, FWB_OCI, FWB_3000D,
 • FWB_1000D, FWB_3000E, FWB_HYPERV


 Thu, 20 Jan 2022 01:00:57 GMT


 

FortiPresence 1.2.0 B32 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 19 Jan 2022 18:15:26 GMT


 

FortiAP-C 5.4.4 B0241 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_C24JE


 Wed, 19 Jan 2022 00:14:54 GMT


 

FortiSIEMWindowsAgent 4.2.0 B0223 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 18 Jan 2022 21:04:04 GMT


 

FortiSIEM 6.4.0 B1412 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 18 Jan 2022 20:30:49 GMT


 

FortiSwitch 6.4.10 B0501 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_148E, FSW_448D_FPOE, FSW_448E,
 • FSW_224E, FSR_124D, FSW_124E_FPOE,
 • FSW_224E_POE, FSW_448D, FSW_3032D,
 • FSW_1048D, FSW_148F_POE, FSW_124F_FPOE,
 • FSW_424D, FSW_124F, FSW_224D_FPOE,
 • FSW_124E_POE, FSW_248E_FPOE, FSW_426E_FPOE_MG,
 • FSW_448E_POE, FSW_548D, FSW_424E_POE,
 • FSW_148F, FSW_424D_POE, FSW_148F_FPOE,
 • FSW_548D_FPOE, FSW_424E_FIBER, FSW_108E,
 • FSW_1048E, FSW_248D, FSW_448D_POE,
 • FSW_148E_POE, FSW_108E_FPOE, FSW_524D_FPOE,
 • FSW_108E_POE, FSW_1024D, FSW_524D,
 • FSW_448E_FPOE, FSW_248E_POE, FSR_112D_POE,
 • FSW_3032E, FSW_124F_POE, FSW_424D_FPOE,
 • FSW_424E_FPOE, FSW_424E, FSW_124E


 Mon, 10 Jan 2022 23:59:26 GMT


 

FortiIsolator 2.3.4 B0324 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FIS_VM_Upgrade, FIS_1000F, FIS_3000F


 Thu, 30 Dec 2021 17:31:57 GMT


 

FortiADCManager 6.2.1 B0042 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FADCManager


 Tue, 28 Dec 2021 23:15:00 GMT


 

FortiSIEM 6.3.3 B0348 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 22 Dec 2021 20:29:52 GMT


 

FortiConnect 17.0.2 B12 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 22 Dec 2021 19:38:49 GMT


 

FortiPresence 1.1.1 B20 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 22 Dec 2021 19:12:17 GMT


 

FortiPresence 1.1.1 B20 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 22 Dec 2021 18:15:50 GMT


 

FortiTester 7.1.0 B0016 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FTS_VM_ALI_BYOL, FTS_VM_KVM, FTS_2000E,
 • FTS_VM_OCI_BYOL, FTS_100F, FTS_VM_AWS,
 • FTS_VM_AWS_BYOL, FTS_VM, FTS_3000E,
 • FTS_VM_AZURE_BYOL, FTS_2500E, FTS_VM_GCP_BYOL,
 • FTS_2000D, FTS_4000E


 Tue, 21 Dec 2021 21:45:32 GMT


 

FortiADC 6.2.2 B0226 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_XENAWS, FAD_4000F, FAD_VM,
 • FAD_1000F, FAD_GCP_ONDEMAND, FAD_700D,
 • FAD_400D, FAD_5000F, FAD_KVM,
 • FAD_300D, FAD_200F, FAD_2200F,
 • FAD_2000F, FAD_AZURE_ONDEMAND, FAD_200D,
 • FAD_AZURE, FAD_ALI, FAD_400F,
 • FAD_100F, FAD_OCI, FAD_1500D,
 • FAD_XENOPEN, FAD_220F, FAD_XENAWS_ONDEMAND,
 • FAD_300F, FAD_4200F, FAD_1200F,
 • FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_GCP, FAD_2000D,
 • FAD_4000D, FAD_HYPERV, FAD_XENSERVER


 Mon, 20 Dec 2021 22:05:30 GMT


 

FortiNAC 9.1.5 B0147 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Mon, 20 Dec 2021 18:26:41 GMT


 

FortiNAC 9.2.2 B0421 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Mon, 20 Dec 2021 18:15:23 GMT


 

FortiExtender 7.0.3 B0056 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FEXT_201E, FEXT_211E, FEXT_511F,
 • FEXT_200F


 Sat, 18 Dec 2021 00:53:55 GMT