آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiOS-6K7K 6.4.2 B1749 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_7000E, FGT_6000F


 Tue, 24 Nov 2020 00:55:30 GMT


 

FortiAI 1.4.0 B0073 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAI_VM, FAI_3500F, FAI_VMKV


 Mon, 23 Nov 2020 18:00:06 GMT


 

FortiMail 6.2.6 B0282 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_VMAZ, FML_200E, FML_2000E,
 • FML_VMAZ_ONDEMAND, FML_VMHV, FML_VMKV,
 • FML_VMAW_ONDEMAND, FML_1000D, FML_60D,
 • FML_3000D, FML_900F, FML_400F,
 • FML_VMXE, FML_200F, FML_400E,
 • FML_3000E, FML_VMAW, FML_3200E,
 • FML_VM, FML_200D


 Thu, 19 Nov 2020 21:03:32 GMT


 

FortiManager 6.2.7 B1398 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_VM64_AZURE, FMG_200F, FMG_4000E,
 • FMG_VM64_HV, FMG_VM64_XEN, FMG_VM64_AWSOnDemand,
 • FMG_VM64_KVM, FMG_VM64, FMG_VM64_OPC,
 • FMG_200D, FMG_1000F, FMG_3700F,
 • FMG_VM64_ALI, FMG_3900E, FMG_300F,
 • FMG_300E, FMG_VM64_AWS, FMG_VM64_GCP,
 • FMG_2000E, FMG_400E, FMG_3000F


 Wed, 18 Nov 2020 21:08:06 GMT


 

FortiAnalyzer 6.2.7 B1398 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_3500F, FAZ_200F, FAZ_VM64_GCP,
 • FAZ_3500E, FAZ_3500G, FAZ_VM64_AWSOnDemand,
 • FAZ_3900E, FAZ_VM64_HV, FAZ_VM64_AZURE,
 • FAZ_VM64_XEN, FAZ_1000E, FAZ_3000F,
 • FAZ_1000F, FAZ_VM64, FAZ_VM64_OPC,
 • FAZ_3000E, FAZ_VM64_ALI, FAZ_VM64_KVM,
 • FAZ_VM64_AWS, FAZ_2000E, FAZ_3700F,
 • FAZ_300F, FAZ_800F, FAZ_400E


 Wed, 18 Nov 2020 20:33:46 GMT


 

FortiWeb 6.3.8 B1115 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWB_OCI, FWB_100E, FWB_400C,
 • FWB_GCP, FWB_400D, FWB_3000D,
 • FWB_XENAWS_ONDEMAND, FWB_4000E, FWB_600E,
 • FWB_DOCKER, FWB_3000DFSX, FWB_1000E,
 • FWB_VM_PAYG, FWB_100D, FWB_3000E,
 • FWB_1000D, FWB_KVM_PAYG, FWB_AZURE_ONDEMAND,
 • FWB_4000D, FWB_3010E, FWB_CMINTF,
 • FWB_HYPERV, FWB_600D, FWB_VBOX,
 • FWB_VM, FWB_2000E, FWB_400E,
 • FWB_XENAWS, FWB_KVM, FWB_ALI,
 • FWB_AZURE, FWB_XENSERVER, FWB_XENOPEN


 Tue, 17 Nov 2020 20:03:13 GMT


 

FortiProxy 2.0.0 B0012 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPX_4000E, FPX_AZURE, FPX_KVM_AWS,
 • FPX_HY, FPX_VMWARE, FPX_400E,
 • FPX_KVM, FPX_2000E, FPX_KVM_GCP,
 • FPX_KVM_OPC


 Mon, 16 Nov 2020 06:13:16 GMT


 

FortiADC 5.4.4 B0750 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_1000F, FAD_HYPERV, FAD_300D,
 • FAD_GCP, FAD_2000D, FAD_700D,
 • FAD_100F, FAD_GCP_ONDEMAND, FAD_2000F,
 • FAD_4000D, FAD_VM, FAD_OCI,
 • FAD_XENAWS, FAD_AZURE, FAD_AZURE_ONDEMAND,
 • FAD_ALI, FAD_5000F, FAD_1500D,
 • FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_200D, FAD_400D,
 • FAD_300F, FAD_KVM, FAD_200F,
 • FAD_4000F, FAD_XENOPEN, FAD_400F,
 • FAD_XENSERVER


 Fri, 13 Nov 2020 17:27:00 GMT


 

FortiOS 6.2.6 B1175 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_140D_POE, FGT_VM64_XEN, FGT_3800D,
 • FOS_VM64, FGT_3100D, FGT_400D,
 • FGT_60E_POE, FGT_3300E, FGT_VM64_OPC,
 • FWF_61F, FOS_VM64_HV, FGT_1500D,
 • FWF_61E, FGT_51E, FWF_60E,
 • FWF_30E, FGR_90D, FGT_VM64,
 • FGT_5001E1, FGT_1101E, FOS_VM64_XEN,
 • FGT_VM64_AWSONDEMAND, FGT_30E_MN, FGT_80E,
 • FGT_200E, FGT_52E, FGT_100E,
 • FGT_2500E, FGT_90E, FGT_30E_MI,
 • FGT_91E, FGT_30E_MG, FGR_35D,
 • FGT_3400E, FGT_3301E, FGT_2000E,
 • FGT_800D, FGT_401E, FGT_3200D,
 • FGT_3810D, FGT_100D, FGT_600D,
 • FGT_60E, FGT_400E, FGT_3815D,
 • FGT_5001D, FGT_300E, FGT_40F,
 • FGT_140E_POE, FGT_VM64_GCPONDEMAND, FGT_3980E,
 • FWF_60F, FGT_5001E, FGT_60E_DSL,
 • FGT_80E_POE, FGT_600E, FGT_500D,
 • FGT_3401E, FGT_300D, FGT_3960E,
 • FGT_60F, FGT_VM64_AWS, FWF_40F,
 • FGR_30D, FWF_30E_MN, FGT_VM64_VMX,
 • FWF_30E_MI, FWF_50E_2R, FGT_1000D,
 • FGT_30E, FGT_VM64_RAXONDEMAND, FGT_1100E,
 • FGT_501E, FGT_3601E, FGT_VM64_GCP,
 • FGT_61F, FGT_VM64_AZUREONDEMAND, FGT_VM64_ALIONDEMAND,
 • FGT_2201E, FGT_1500DT, FWF_50E,
 • FOS_VM64_KVM, FGT_201E, FGT_92D,
 • FGT_50E, FGT_101E, FGT_61E,
 • FGT_2200E, FWF_60E_DSL, FGT_3700D,
 • FGT_3000D, FGT_601E, FGT_100EF,
 • FGT_140E, FWF_60E_DSLJ, FGT_301E,
 • FGT_900D, FGT_140D, FGT_81E,
 • FGT_80D, FGT_VM64_KVM, FWF_51E,
 • FGT_40F_3G4G, FGT_VM64_AZURE, FGT_VM64_ALI,
 • FWF_40F_3G4G, FGT_500E, FGT_60E_DSLJ,
 • FGT_81E_POE, FGT_VM64_SVM, FGT_VM64_HV,
 • FGT_1200D, FGT_3600E


 Thu, 12 Nov 2020 20:32:05 GMT


 

FortiWLC-SD 8.4.8 B8456 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 11 Nov 2020 20:04:15 GMT


 

FortiSIEM 6.1.2 B119 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Mon, 9 Nov 2020 19:49:26 GMT


 

FortiAP 6.4.3 B0155 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_431F, FAP_231F, FAP_433F


 Mon, 9 Nov 2020 19:39:55 GMT


 

FortiSwitch 6.4.4 B0454 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_124F_POE, FSW_124E, FSW_424E_FIBER,
 • FSW_224E, FSW_148F_FPOE, FSW_224D_FPOE,
 • FSW_224E_POE, FSW_424D, FSW_124F_FPOE,
 • FSW_424D_FPOE, FSW_1048D, FSW_148E_POE,
 • FSW_248D, FSW_1048E, FSW_1024D,
 • FSW_424E_FPOE, FSW_148F, FSW_548D_FPOE,
 • FSW_108E, FSW_448D, FSW_448E,
 • FSW_148E, FSR_112D_POE, FSW_3032E,
 • FSW_124F, FSW_426E_FPOE_MG, FSW_148F_POE,
 • FSW_424D_POE, FSW_108E_FPOE, FSW_248E_POE,
 • FSW_448E_FPOE, FSW_448E_POE, FSW_3032D,
 • FSW_524D, FSW_424E_POE, FSW_448D_POE,
 • FSW_424E, FSW_124E_FPOE, FSW_448D_FPOE,
 • FSW_124E_POE, FSW_108E_POE, FSW_248E_FPOE,
 • FSW_524D_FPOE, FSR_124D, FSW_548D


 Fri, 6 Nov 2020 23:31:52 GMT


 

FortiDDoS 5.4.0 B0253 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_2000E, FDD_CM_KVM, FDD_800B,
 • FDD_600B, FDD_1000B, FDD_2000B,
 • FDD_CM_VMWARE, FDD_400B, FDD_1200B,
 • FDD_200B, FDD_CM_HYPERV, FDD_CM_XENOPEN,
 • FDD_CM_XENSERVER, FDD_1500E, FDD_900B


 Thu, 5 Nov 2020 20:32:16 GMT


 

FortiFone 3.0.3 B0134 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FON_480, FON_380


 Thu, 5 Nov 2020 20:29:02 GMT


 

FortiAuthenticator 6.2.1 B0552 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAC_400C, FAC_800F, FAC_VM_XEN,
 • FAC_VM_AZURE, FAC_1000D, FAC_3000E,
 • FAC_400E, FAC_200E, FAC_VM_KVM,
 • FAC_2000E, FAC_VM_OPC, FAC_VM_HV,
 • FAC_200D, FAC_VM, FAC_3000D


 Wed, 4 Nov 2020 18:56:49 GMT


 

FortiAP-W2 6.4.3 B0451 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_222E, FAP_224E, FAP_423E,
 • FAP_421E, FAP_231E, FAP_221E,
 • FAP_223E, FAP_321E


 Wed, 4 Nov 2020 17:17:24 GMT


 

FortiAP-S 6.4.3 B0451 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_S421E, FAP_S422E, FAP_S221E,
 • FAP_S223E, FAP_S423E


 Wed, 4 Nov 2020 17:13:02 GMT


 

FortiSIEM 6.1.1 B118 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 3 Nov 2020 21:21:38 GMT


 

FortiAnalyzer-BigData 6.2.5 B0180 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZBD_4500F_Bootloader


 Thu, 29 Oct 2020 23:57:11 GMT